Calmira Screenshots

Home |  English


Calmira Screenshot
Juni 2001
Hintergrundbild herunterladen (800*600, 24bit, 1,03 MB)

Calmira Screenshot
Windows XP "Special Edition" ;-)
Hintergrundbild herunterladen (800*600, 256 Farben, 153 KB)

Calmira Screenshot
November 2001 - mit exquisiter Fehlermeldung :-)
Hintergrundbild herunterladen (800*600, 24bit, 1,17 MB)

Calmira Screenshot
Januar 2002 - mit VCD-Sequenz aus Jurassic Park III

Calmira Screenshot
Juni 2002

Calmira Screenshot NT 3.1
Calmira auf WindowsNT 3.1

Was denn nun?
Huch!!?!
Hintergrundbild herunterladen (800*600, 24bit, 1,03 MB)

Calmira Screenshot
September 2002
Hintergrundbild herunterladen (800*600, 24bit, 1,05 MB)